5. Huisvesting

Sociale woningen


Het OCMW beschikt momenteel over 15 sociale woningen gelegen rond het Kleiveld en Bremhof. Deze woningen worden toegewezen aan gezinnen met een bescheiden inkomen.
De toewijzing gebeurt via criteria bepaald in het reglement op de sociale woningen goedgekeurd door de raad. Maandelijks wordt een bezettingsvergoeding betaald waarvan het bedrag afhankelijk is van de gezinsinkomsten van de bewoners en de grootte van de woning.
De sociale dienst kan ook helpen bij een inschrijving op de wachtlijst van een sociale huisvestingsmaatschappij buiten Linkebeek.


Hof Roger Thiéry


Twaalf sociale appartementen voor bejaarden


De bouwfase van deze twaalf sociale appartementen –waarvan twee appartementen met voorzieningen voor gehandicapten, die startte eind november 2004, werd in januari 2007 afgerond. De appartementen werden opgericht op gronden die door wijlen mevrouw Hess-de-Lilez aan de gemeente werden geschonken, op voorwaarde dat deze appartementen bestemd zouden zijn voor bejaarden met een beperkt inkomen. De eerste bewoners namen hun intrek op 1 februari 2007. Voorrang werd verleend aan bejaarden die in Linkebeek wonen of gewoond hebben. Een project voor solidariteit tussen de generaties werd opgezet in samenwerking met de jonge gezinnen uit de woonwijk.


Tien woningen voor jonge gezinnen


Tegelijkertijd werden deze woningen voor jonge gezinnen naast de sociale appartementen voor bejaarden gebouwd, teneinde een woonwijk te creëren. Dit zijn geen sociale woningen. Dit project stelt twee doelstellingen voorop, nl. enerzijds aan jonge Linkebeekse gezinnen de mogelijkheid bieden een woning te vinden aan een aanvaardbare huurprijs en anderzijds de jonge gezinnen te doen deelnemen aan het project van solidariteit tussen generaties met de bejaarden in dezelfde woonwijk. Deze woningen worden bij voorrang voorbehouden voor jonge gezinnen die te Linkebeek wonen of gewoond hebben en die aan de gestelde voorwaarden voldoen.


Huurovereenkomst met het O.C.M.W.


Iedere eigenaar kan aan het OCMW voorstellen om zijn eigendom in huur te nemen. Op basis van een contract wordt het OCMW of sociaal verhuurkantoor aldus hoofdhuurder en beheerder van de woning.
De eigenaar kan maandelijks rekenen op de rechtstreekse betaling van de huurgelden op vaste datum. Aldus wordt de eigenaar bevrijd van alle moeilijkheden verbonden aan een verhuurcontract, gezien het OCMW of sociaal verhuurkantoor rechtstreeks handelt met de (onder)huurders en als enige verantwoordelijk is tegenover de eigenaar.

Sociaal verhuurkantoor Webra

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen en appartementen op de private huurmarkt. Deze woningen en appartementen worden daarna door het sociaal verhuurkantoor als sociale woningen onderverhuurt. Kwetsbare gezinnen en bewoners krijgen voorrang. Eigenaars die hun woning via een sociaal verhuurkantoor verhuren kunnen genieten van een heel aantal voordelen.

U vindt hierover meer info bij:

www.webra.be

Brusselsesteenweg 191

1730 Asse

Tel: 02/ 454 18 69