3. College van burgemeester en schepenen: dagorde en verslagen