Groene ruimte

Bescherming en behoud van groene zones

  • Voor het vellen van hoogstammen en het wijzigen van profiel en plantengroei der bermen is een voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen vereist.
  • Niemand mag zonder voorafgaande vergunning van het college van burgemeester en schepenen, werken langs waterlopen en vijvers uitvoeren of de oevers wijzigen.
    Bij iedere bouwaanvraag moet een plan van het terrein worden gevoegd waarop alle bestaande beplantingen vermeld zijn.
  • Het is eveneens verboden afvalwater of water dat cement, zand of enig ander materiaal voortkomend uit bouwwerken bevat, op de openbare weg of in de rioolroosters te lozen.
  • Het wassen en/of onderhouden van voertuigen mag slechts gebeuren voor het gebouw waar de eigenaar van het voertuig woont of voor zijn garage, voor zover daar geen stationeerverbod geldt.

Digitaal loket