Juridische dienst

Het hoofddoel van eerstelijnsrechtshulp is het geven van een eerste gratis juridisch advies, het verschaffen van praktische, juridische inlichtingen en/of het doorverwijzen naar een gespecialiseerde dienst. 
Het is de bedoeling dat de hulpvrager een eerste idee krijgt van zijn/haar rechten en plichten inzake alle mogelijke juridische materies. De jurist kan u niet verdedigen voor de rechtbank. 

Concreet kan de jurist(e) vragen beantwoorden en advies geven inzake kwesties zoals:

 echtscheidingen;
 onderhoudsgelden;
 huurgeschillen;
 financiële problemen;
 erfrechtelijke kwesties;
 verbintenissenrecht;
 gerechtelijke procedures;
 … .

 Hierbij kan hij/zij:

 inzicht geven in de rechten en plichten van de cliënt;
 contact opnemen en bemiddelen met de tegenpartij;
 contracten nakijken;
 doorverwijzen naar een (pro deo-) advocaat of naar andere bevoegde en gespecialiseerde instanties;
  … .

De hulpvrager kan voor een afspraak best eerst contact opnemen met de sociale dienst van het OCMW . Wij streven naar een vlotte en laagdrempelige toegankelijkheid van deze dienstverlening.